Yoshitoshi MORI - 森 義利

1898 - 1992
stencil

Yoshitoshi MORI - stencil


Back
entrance